รางวัล ปีการศึกษา 2562
รางวัล โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.(2562)

รางวัล โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย" จากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (2562-2564)

 
รางวัล ปีการศึกษา 2563
รางวัลโรงเรียน มีผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
รางวัล โรงเรียนมีผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 พัฒนาตั้งแต่ร้อยละ 3 ขึ้นไป
รางวัล โรงเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ มีผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
รางวัล โรงเรียนกลุ่มสาระภาษาไทย มีผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา2562 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ
รางวัล โรงเรียนมีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา2562 ได้ระดับผลการทดสอบจำแนกตามวิชาความสามารถทั้ง 2ด้าน ระดับดี ขึ้นไป